پروژه ساختمان اداره کل استاندارد خراسان

بدلیل کیفیت مطلوب واستاندارد بودن محصولات این شرکت پروژه های بزرگ ساختمانی اعم از سازمان های دولتی و خصوصی بعد از بررسی جهت انجام عایق کاری پروژه های ساختمانی خود بااین شرکت قرارداد تنظیم می نمایند. ازجمله اداره کل استاندارد خراسان رضوی ، که ساختمان این اداره با مساحتی حدود 2000 متر مربع توسط متخصصین این شرکت نصب واجرا گردید.

tBo4BTrq3u