پروژه شهریار

 پروژه ی شهرداری مشهد مساحتی حدود 20000 متر مربع می باشد. که توسط متخصصین این شرکت اجرا و نصب گردید.

 

 

hkoXkpGopM

dpDgsYUc3v