اخذ گواهینامه17025

اخذگواهینامه ایزو 17025 از مرکز تایید صلاحیت ایران توسط این شرکت برای انواع عایق های رطوبتی(ایزوگام)

مزایای استقرار استاندارد 17025 در آزمایشگاه به شرح ذیل است:

-استاندارد سازی روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها

-تسهیل همکاری میان آزمایشگاه و سایر سازمان ها

-تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان

-پذیرش آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع از طرف سازمان ملی استاندارد ایران